Specialeafhandling:
Indsamling og genanvendelse
af mad- og drikkekartoner

Skrevet af Kristoffer Brix Larsen og Matias Wolder Steenberg

(Larsen & Steenberg, 2021)

Specialeafhandlingen omhandler indsamlingen- og genanvendelsen af den nye affaldsfraktion “mad- og drikkekartoner”. I afhandlingen foretages der en scenarieanalyse af de forskellige indsamlingsmetoder; særskilt indsamling, kombineret indsamling med plastaffald samt kombineret indsamling med plast- og metalaffald. Der foretages ligeledes en analyse af kombineret indsamling med papaffald, selvom denne kombination ikke er en mulighed jf. affaldsbekendtgørelsen.

I afhandlingen bygges der på et sorteringsforsøg fra Solrød Kommune, hvor der er håndsorteret og kvantificeret affald fra i alt 38 boliger, fordelt på to forsøgsområder. Deltagerne i det ene forsøgsområde, bestående af 22 husstande, har udsorteret mad- og drikkekartoner med plastaffaldet, og i det andet forsøgsområde, bestående af 16 boliger, har deltagerne udsorteret kartonerne med papaffaldet.

Gennem sorteringsforsøget er der skabt data omkring følgende:

  • Mængde af mad- og drikkekartoner
  • Kvaliteten af de indsamlede kartoner (kontaminering samt produkt- og åbningstyper)
  • Volumen (tømmefrekvenser og fyldningsgrader)

Dertil er der opgjort en potentiel reel genanvendelsesprocent for fraktionen, hvilket er udført på baggrund af dataindsamling fra forskellige kilder, samt interviews af flere aktører i mad- og drikkekartonernes værdikæde, herunder sorteringsanlæg, papirmøller og producenter.

Afhandlingen har derfor en masse data omkring denne nye fraktion, og sætter fokus på hvad kommunerne kan forvente at finde, når den skal indsamles. Dermed kan denne afhandling bruges som et beslutningsgrundlag for de danske kommuner, når der skal foretages en beslutning om, hvordan fraktionen bedst muligt kan indsamles.

Al data fra afhandlingen – både fra selve afhandlingen, men også dens bilag – må bruges. Vi sætter pris på at der henvises til “Larsen og Steenberg, 2021” men dette er ikke et krav.

Foruden ovenstående bilag ligger vi inde med flere excel-filer, der indeholder data fra forsøget i Solrød Kommune. Da det ikke har været muligt at lave et link til download af disse, skal disse sendes pr. mail. Skriv derfor til os ved interesse:

Kristoffer Brix Larsen – kristoffer@kblarsen.dk // Matias Wolder Steenberg – matiassteenberg@gmail.com